Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser – med anvendelse af IKT

Projektudbyder:  Interreg 4 A/EU – Europeiske regionale utvecklingsfonden 
Projektperiode: September 2009 – September 2012
Projektansvarlig:              Jan Karlshøj (DTU Byg)
Øvrige projektdeltagere: Lunds Tekniska Högskola, Bygg- och miljöteknologi samt Byggvetenskaper: adj. prof. Ronny Andersson, professorerna Anders Ekholm och Lars-Olof Nilsson, universitetslektor Miklós Molnár samt universitetsadjunkt Mats Persson
Danmarks Tekniska Universitet, DTU Byg: professor Svend Svendsen, lektorerna Flemming Vestergaard, Jan Karlshøj samt professor Carsten Rode
Öresund Environment Academy: Jacob Juul
Statens Byggforskningsinstitut, Proces og Innovation: seniorforskarna Niels Haldor Bertelsen och Nils Lykke Sørensen 

 

Forskningsprojektet omhandler samhandel på tværs af landegrænser i Øresundsregionen. Det søges at øge indsigten i de to landes standarder, normer og retningslinjer inden for digitale arbejdsmetoder og brugen af BIM, hvormed der vil skabes grundlag for øget samhandel. Manglende indsigt kan udgøre en barriere for samhandel og projektet vil således gennemgående omhandle netværk og videndeling på tværs af Øresund.

Hovedaktiviteter

1. Projektledning och administration
Samarbete mellan de nationella offentliga och privata aktörer samt akademi etableras via ett regionalt nätverk. Organisation och arbete med detta nätverk ingår i denna aktivitet, övrigt återfinns i resp. aktivitet. Nätverket förväntas engagera ca 225 personer inom ca 38 nätverksaktiviteter.

2. Översätta nationella bygginformationsmodeller
Byggsektorn håller på att omstruktureras till en modern internationell sektor. I likhet med erfarenheterna från andra sektorer så fokuserar alla verksamhet kopplad till byggsektorn på att digitalisera processer, t.ex. samhällets och brukarens kravhantering, projektering, byggande samt förvaltning. Verktyget för detta är Bygginformationsmodeller som dock fortsatt är nationella. Regionens aktörer är med i att utveckla de två olika nationella bygginformationsmodellerna varför det finns både kompetens, intresse samt behov av att regionalt transformera dessa.

3. Transformera nationella Klassifikationer
Informationshantering kräver strukturer bl.a. klassifikationer. De svenska och danska klassifikationerna är olika upplagda varför man inte direkt kan koppla systemen gentemot varandra. Projektet gir en unik lejlighed til at skabe synergi mellem de nationelle klassifikationsmiljöerne for at overföre projektinformationer mellem projekter og parter på hver side af Öresund.

4. Energieffektivisering och fuktsäkerhet utifrån olika byggtraditioner och normer
Ca: 40 % av regionens hela energiförbrukning kommer från vår bebyggelse och infrastruktur och då huvudsakligen från dess användning, t.ex. uppvärmning och kylning av våra hus. Energieffektivisering av befintlig bebyggelse ger stora förbättringar. Åtgärderna är då olika i länderna eftersom tidigare byggnormer och tradition gjort att befintlig bebyggelse använder delvis olika byggteknik. Detta gör att energieffektiviseringar med påföljande hantering av fuktsäkerheten ser olika ut i regionen. De genomförda lösningarna måste även vara robusta vid ett förändrat utomhusklimat. Energieffektiviseringens slutresultat beror av de simuleringar, beräkningar och analyser som görs avseende t.ex. energieffektivitet, fuktsäkerhet etc. Med bygginformationsmodeller ökar möjligheterna att prova och utreda flera olika lösningar samt säkrare bestämma erhållet resultat.

5. Ny–Industrialisering av byggprojekt
Ny – industrialisering avser kundanpassade lösningar, sk. ”masscustomization” utifrån kundkrav, erfarenheter från annan industri samt användning av ICT-stöd. Vid själva byggandet på arbetsplatsen bestäms kvalitet och produktivitet både på övergripande framgångsfaktorer med resurs, tids- och genomförandeplanering (närzonsplanering) med stöd av t ex arbetsinstruktioner/produktionskort. ICT-stöd och BIM ökar möjligheterna för säkrare och bättre projektplanering. En viktig uppgift är också att se på hur kundanpassade lösningar kan uppnås vid prefabricering och industrialisering av planeringsarbetet och arbetet på byggplatsen samt hur konfigurering och bygginformationsmodeller kan användas både i planering och kvalitetsstyrning.

Projektorganisationen er gennemgående sammensat af repræsentanter fra begge sider af Øresund samt i henhold til triple-helix, hvilket sørger for repræsentanter fra både regionens offentlige og private aktører, nationale myndigheder samt universitets- og forskningsinstitutioner. Der vil blive udført en række pilotprojekter til sammenligning af forholdene på hver side af Øresund. Baseret herpå kan der opnås en øget harmonisering.

Link til rapport fra projektet: BYGGEVEJLEDNINGER - Mapning af danske og svenske vejledninger

EU